i nEed sOmE aDviCe, cArE 2 giVe OnE??… bY nicoLe

+.+etO n nMAn AqOh…six mONtHs nA kME pArAnG kElAn lANg aNg dAmiNg tUmUtUtOl sMEn actUaLLy hAnGgAnG nGAUn nGA D p riN kME nGuUsAp nUnG mGA piNsAn qOh e’ dAhiL s mAhAl qOh wELL itS a lONg stORy…siX mOntHs aNd stiLL gOiNg stRONg kAhit lAgi kAmiNg nAgaAwAy nAsEsEttLe nMAn aGAd!?!pErO mAdAlAs mAciAdO AqNg nAgiiCp nG nEgAtiVe bOUt hiM nA kEsYO mAy iBAnG gUrL ciA O kAyA nMAn AyaW nA niA skEn O nAgsA2wA nA ciA, mAdAlS nGA nAgAaWay p kmE dHiL dOn eWAn qOh bA..pARAng fEeLiNg qOh lAhAt nG lAlAkE aY kAtUlAd nG fAtHEr(pApA) qOh nA iiWan aNg fAmiLy at sA2mA sA iBa hAaAy i cAn sAy nA mAy kAsLAnAn diN nMAn aNg mOtHEr qOh kYa gNAwA nG pApA qOh Un nAgGeR kZ mAmA qOh bUt tHAt iS nOt eNOUgH rEAsOn pRA iWAn niA kME…hiNdi nMAn s wALA AqNg tiWaLA s kNiA itS jUst tHAt Di qOh mApigiLAn mAg-iSip nG nEgAtivE!?!evErYtiMe nMAn cNAsAbi qOh skAniA aNg iNiiCp qOh piNpAliwNgAn niA qOh nA hiNdi dPAt AqOh nAgiiCp nG gAnOn….pRO D qOh tLAgUh mApigiLAn aNOh bAnG dPAt qNg gAwiN??i lOvE hiM vErY vErY mUcH…pLeAsE givE mE sOmE piECE Of aDviCe…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: