another blog from her

nA-lOSt qOh c bAbHiE qOh…

+.+hAay…nitOng mGA nKArAaNg aRAw mRAmiNg nAnGyRi nAgbRtHdAy AqOh ciEMpRe bUt aftEr mY biRtHdAy mAy nAnGyRi D iNAaShAn at Higit s lHAt D kAnAiS-nAiS nAgpAcHEcKUp AqOh aNd tHEn nAcOnfiNe AqOh s PGH nUnG nOvEmbEr 12 nG tANghAli nUnG bAndAng 10 nirAspA n qOh..bKEt??kZ nAkUnAn AqOh kAiLnGAn mAtAnGgAl UnG bAbHiE s lOoB qOh aiOn…mSAkEt skEn yUn sBrAh!?!pRO sBi n rYAn OkEi lNg dW Un pEdE p nMAn dW kAmiNg mAgkAbAbHie uLit n tmA nMAn ciA…pRO mSkEt p riN sKEn!?!aLAm qOh mSkEt diN kAy rYAn aNg nNgyRi kZ ciA n riN nAgsBi kNg ciA aNg pApiPiliiN AyAw niAnG mWaLa aNg bAbHiE nMEn dHiL 1St bAbHiE nMEn 2…nGAUn n s bHAy n niLA qOh nAgpApAgAliNg kAgAbi lNg AqOh nAkAUwi gRAbE aNg sKEt nG mArAspA kAhit mAy aNEstisiA n nArArAmdMAn qOh p riN UnG giNgWa sKEn…tHAnK gOd nAtpOs dEn…nGAUn wLa n UnG aNEstisiA, nRArAmdMAn qOh n UnG sKEt nG gNwA nLA, nPAkSkEt nG pUsOn qOh!?!aNywAyS nGAUn MEjO OkEi n qOh, iNaAlgAaN nMan kZ AqOh nG mHAl qOh…aNd hOpiNg mAgkArOn n kME nG bAbHiE n biYAyA tLgUh at pRA sMEn!?!aiOn lNg…tNx sEniO aNd ciEmpRe hiGit s lHAt tNx s mHAl qOh aNd s mAmA qOh…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: